Team

Eva-Maria Klingler
Physiotherapeutin
Manualtherapeutin
Golfphysiotherapeutin

Fr. Sabine Mittermaier
- Physiotherapeutin -

Fr. Silje Bergesen
- Bachelor of Physiotherapie -

Fr. Karina Lachenmaier
- Physiotherapeutin -

Fr. Cornelia Holzmüller
- Rezeption -

Fr. Inge Tauscher
- Gute Fee -